ഈദ്‌ മുബാറക്‌

ത്യാഗത്തിന്റെയും വിട്ടുകൊടുക്കലിന്റെയും പാഠങ്ങൾ ലോകത്തിന്‌ പഠിപ്പിച്ച ആ മഹാ വിപ്ലവകാരികളുടെ ഓർമയുണർത്തിക്കൊണ്ട്‌ വീണ്ടും ഒരു ബലിപെരുന്നാൽ കൂടി......................
          
                                എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം തൊട്ട പെരുന്നാൾ നന്മകൾ.............
Share:

Facebook Profile

Popular Posts

Followers

Recent Posts